Mienie przesiedlenia

Mienie przesiedlenia (osobiste) to przedmioty służące do własnego użytku osób zainteresowanych bądź do zaspokajania potrzeb występujących w ich gospodarstwach domowych. Przepisy związane z jego transportem zależą od kraju, z którego się przeprowadzamy.

Gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, dołączyła również do unii celnej, w ramach której ustanawianie ceł wywozowych i przywozowych między państwami członkowskimi jest zabronione. Z tego względu, w przypadku mienia przyjeżdżającego z innego kraju UE odprawa celna w Krakowie lub innym polskim mieście nie podlega opłacie.

Mienie osobiste to na przykład:

 • prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich (również campingowe), motocykle, rowery,
 • meble i rzeczy osobiste,
 • dobytek gospodarstwa domowego związany z typowymi potrzebami rodziny,
 • przenośne instrumenty,
 • zwierzęta domowe i wierzchowe,
 • narzędzia i urządzenia potrzebne do wykonywania zawodu.

Chcąc skorzystać ze zwolnienia z cła przewożąc mienie przesiedlenia z państw trzecich, trzeba przygotować zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła w oddziale lub urzędzie celno-skarbowym na terenie Polski.

Jak udowodnić okres używania rzeczy przywożonych z państw trzecich i ponad 12 miesięczny pobyt poza granicami UE?

W celu udowodnienia co najmniej 6-miesięcznego okresu użytkowania transportowanych rzeczy, można zaprezentować na przykład dowód zakupu.

W przypadku samochodu, mogą Państwo przedstawić dowód rejestracyjny, wystawiony na nazwisko osoby, która zmienia miejsca zamieszkania na sześć miesięcy przed przeprowadzką lub wcześniej.

Dowody powinna dostarczyć osoba przesiedlająca się, a organ skarbowo-celny ma w obowiązku sprawdzić czy przesłanki do zwolnienia z cła zostały w wystarczający sposób spełnione.

Natomiast w przypadku potrzeby potwierdzenia nieprzerwanego min. 12-miesięcznego pobytu poza Unią Europejską, należy przedłożyć na przykład:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego, potwierdzające płacenie podatków przez 12 miesięcy lub więcej,
 • rachunki telefoniczne, regulowane co miesiące nieprzerwanie przez rok,
 • umowę o pracę, podpisaną na minimum 12 miesięcy.

Czy przedmioty wchodzące w skład mienia przesiedleńczego można odstępować?

Jeden z najważniejszych warunków, które upoważniają do zwolnienia pojazdu z cła w ramach mienia przesiedlenia jest brak możliwości odstępowania go przez rok od momentu dopuszczenia do obrotu w granicach Polski.

Użycie pojemnego słowa "odstępowanie" jest tutaj nieprzypadkowe - dotyczy ono każdej formy przekazania przez właściciela władztwa nad rzeczą. Dzieje się tak dlatego, że w ten sposób nie zostaje spełniony warunek użytkowania osobistego lub domowego przetransportowanej rzeczy, który jest konieczny do zwolnienia z cła przywozowego. W przypadku jego niedotrzymania, właściwy organ może rozpocząć postępowanie celne i orzec o naliczeniu się długu.

Jakie mienie przesiedleńcze nie będzie zwolnione z cła?

Nowo zakupione mienie przesiedlenia przenoszone z państwa trzeciego nie może być zwolnione z cła - w tym także auta.

Poza tym, zwolnienie z cła nie obejmuje:

 • tytoniu oraz produktów tytoniowych,
 • napojów zawierających alkohol,
 • środków transportu wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przedmiotów stosowanych w działalności zawodowej bądź zarobkowej innych niż przenośne narzędzia lub urządzenia potrzebne do wykonywania danej pracy.

W załatwieniu wszystkich formalności związanych z mieniem przesiedlenia pomoże Państwu prowadzona przez nas agencja celna. Kraków stanowi naszą siedzibę, dlatego to tam świadczymy swoje usługi. Zapraszamy do kontaktu!